Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden 

De Kwekerij Hartink BV, gevestigd en kantoorhoudend te (7391 TG) Twello aan de Dijkhofstraat 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 66976464.

  

Begripsbepalingen en toepasselijkheid

Artikel 1

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoering en overige verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemersactiviteiten van Kwekerij Hartink, nader te noemen “gebruiker”.

De opdrachtgever c.q. afnemer van gebruiker wordt aangeduid als “wederpartij”.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de medewerkers van gebruiker en zijn directie.
 2. De opdracht of bestelling van de wederpartij geldt als acceptatie van onderhavige voorwaarden van gebruiker. Individuele afwijkende bepalingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, zijn slechts bindend indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.
 3. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepasselijkheid en de inhoud van deze voorwaarden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zullen slechts van toepassing zijn, indien dit door gebruiker schriftelijk is kenbaar gemaakt. Bij strijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en eventuele voorwaarden van de wederpartij, zullen de voorwaarden van gebruiker te allen tijde prevaleren.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

  

Offertes

Artikel 2

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat welke door de wederpartij wordt aanvaard, heeft gebruiker het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijnexclusief BTW, vervoers- en verpakkingskosten, en andere heffingen van overheidswege.
 3. Gebruikerkan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten zodra betreffende opdracht door gebruiker schriftelijk is bevestigd, dan wel gebruiker met de werkzaamheden is aangevangen. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten zodra gebruiker langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigt.
 5. Mondelinge aanbiedingen dienen terstond door de wederpartij te worden aanvaard. Indien zulks niet is geschied, kan de wederpartij geen beroep meer doen op of rechten ontlenen aan hetgeen mondeling is aangeboden.
 6. Aanbiedingen, afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van gebruiker, binden laatstgenoemde niet, tenzij bedoelde aanbiedingen, afspraken of overeenkomsten schriftelijk door gebruiker zijn bevestigd.

 

Levering, uitvoering en wijziging overeenkomst

Artikel 3

 1. Opgegeven of overeengekomen levertermijnen zijn vrijblijvend en niet fataal in de zin van de wet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Overschrijding van bovengenoemde termijnen door gebruiker leidt slechts tot verzuim van gebruiker, indien gebruiker, na verloop van de overeengekomen termijn door de wederpartij schriftelijk met inachtneming van een redelijke termijn van ten minste 7 dagen, voor nakoming, in gebreke is gesteld en gebruiker alsnog niet nakomt binnen de bedoelde redelijke termijn.
 3. Indien gebruiker gegevens of zaken behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 4. Gebruiker heeft het recht op verlenging van de termijn genoemd in het eerste lid van dit artikel, indien door overmacht, door voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden of door enige wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd dat overeengekomen termijnen worden gerealiseerd.
 5. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
 6. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens gebruiker gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
 7. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Gebruiker is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang te maken.
 9. Indien gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:

- indien de verhoging van de prijsvoortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

- in andere gevallen, die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, waardoor de bedragen genoemd in de overeenkomst afwijken van de werkelijk door gebruiker te maken kosten.

 

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging overeenkomst

Artikel 4

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten,waaronder begrepen de afgifte van zaken of bescheiden aan wederpartijof derden,of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

-    de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-    na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

-    de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-    indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

-    indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd.

 1. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien wederpartij de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de wederpartij, van schuldsanering natuurlijke personen of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 5. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan is de wederpartij terstond 25% van de bruto verkoopwaarde van de zaken als kostenvergoeding verschuldigd. Indien de zaken onverkoopbaar of slechts voor een lagere prijs doorverkocht kunnen worden, dan is de wederpartij bovendien aansprakelijk voor het prijsverschil en andere schade.

Overmacht

Artikel 5  

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder tevens begrepen ziekten in planten. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Betaling en incassokosten

Artikel 6  

 1. Betaling dient uiterlijk op de op de factuur aangegeven datum te geschieden, op een door gebruiker aan te geven wijze.
 2. Indien de wederpartij in gebreke blijft met de tijdige betaling, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Gebruiker heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan gebruiker verschuldigde. De Wederpartij is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de wederpartij naar het oordeel van de gebruiker daartoe aanleiding geeft, is gebruiker gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door gebruiker te bepalen vorm en/of een voorschot voldoet. Indien de wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen of het gevraagde voorschot te voldoen, is gebruiker gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de wederpartij aan gebruiker uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 7  

 1. Alle door gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.                   De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van gebruiker veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan gebruiker en door gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Garanties, onderzoek en reclame

Artikel 8  

 1. De door gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Gebruiker geeft geen garantie met betrekking tot het bloeiresultaat van de geleverde zaken. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken.
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 3. De gebruiker is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen acht dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld.De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Indien de wederpartij reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van gebruiker, vervangen dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.
 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens gebruiker en de door gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Aansprakelijkheid

Artikel 9 

 1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Gebruiker is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de wederpartij of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie .
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan als gevolg van ziekten in planten.
 5. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 7. Indien gebruiker producten buiten Nederland levert, is gebruiker niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien de producten niet voldoen aan de eisen, normen of voorschriften die worden gesteld door de Wet of overige bepalingen en voorschriften van dat betreffende land.

 

Risico-overgang

Artikel 10

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de wederpartij worden gebracht.

Vrijwaring

Artikel 11        

 1. De wederpartij vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan gebruiker toerekenbaar is.
 2. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 12  

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij en de daarop volgende overeenkomsten, daaronder mede verstaan de geschillen die slechts door een partij als zodanig worden gekenmerkt, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te Zutphen.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

Artikel 13  

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met gebruiker.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.